Aarsleff rozszerza wachlarz swoich usług

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Aarsleff stale rozszerza wachlarz usług, w tym także o wykonawstwo robót w obszarze budowy, przebudowy, remontów i renowacji infrastruktury i sieci wodno–kanalizacyjnej.

Wykorzystujemy nasze trzydziestoletnie doświadczenie w realizacji renowacji technikami bezwykopowymi, wdrażamy najnowsze technologie dostępne na rynku i opieramy się na wiedzy ekspertów w tej dziedzinie.

Aktualnie w Zielonej Górze jako Generalny Wykonawca realizujemy dwa kontrakty w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I” dla Zielonogórskich Wodociągów Sp. z o.o. Inwestycje realizowane są metodą tradycyjną, za pomocą wykopu otwartego, jak i za pomocą technologii bezwykopowych.

 

Kontrakt IV w zakres, którego wchodzą:

  • Zadanie 2 – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sulechowskiej i Gorzowskiej;
  • Zadanie 7 – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę kanalizacji deszczowej i budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego w rejonie ulic Zyty i Podgórnej;
  • Zadanie 10 – Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w zlewni kanału Gęśnik;
  • Zadanie 11 – Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w zlewni kanału Gęśnik dla istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Giżyckiej.

 

Kontrakt V, w zakres, którego wchodzi:

  • Zadanie nr 8 – renowacja kolektorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zielona Góra. Zadanie polega na: przebudowie oraz renowacji wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zielona Góra.

Z naszym Partnerem spółką "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja", łączy nas wieloletnia współpraca. A do realizacji zadań takich jak te opisane powyżej, zawsze podchodzimy z ambicją, starannością i sumiennością, za co cenią nas nasi Klienci.

 

#AARSLEFF „Nie wybieraj produktu, wybierz Partnera”, oznacza to dla nas, nie tylko wykonanie zadania, ale partnerstwo na każdym etapie realizacji inwestycji.

Dziękujemy za zaufanie.

 

In order to address market needs, Aarsleff constantly expands its range of services, including construction, reconstruction, modernization and renovation of water supply and sewage infrastructure and pipelines. Basing on our 30-year experience in trenchless technologies, we can offer the most modern solutions currently available in the market, drawing on expertise knowledge in this field.

Currently, in Zielona Góra, acting as General Contractor, we have two contracts under way implemented as part of the Project: ”Ordering of Rainwater Management in the Zielona Góra Agglomeration – Stage I” for Zielonogórskie Wodociągi Sp. z o.o. The works are carried out using both the traditional method of open excavation and the no-dig technologies.

 

Contract IV, including:

  • Task 2 – Construction of a rainwater sewage system in the area of Sulechowska and Gorzowska streets;
  • Task 7 – Construction of a rainwater sewage system and construction of a retention and residual reservoir in the area of Zyty and Podgórna Streets;
  • Task 10 – Construction of precipitation and snowmelt cleansing devices and rainwater outlet at ul. M. Curie-Skłodowska in the Gęśnik channel catchment;
  • Task 11 – Construction of rainwater and snowmelt water cleansing devices in the Gęśnik channel catchment for the existing rainwater drainage at ul. Giżycka.

 

Contract V, including:

  • Task 8 – renovation of rainwater sewerage system in the city of Zielona Góra, consisting in reconstruction and modernization of selected sections of gravitational rainwater sewerage system in the city of Zielona Góra.

 

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" has been our cooperation Partner for many years. Projects like the one described above have always been implemented by our company with utmost care and attentions to details and quality, which is what our Clients appreciate most about us.

 

#AARSLEFF ”Don’t choose a product. Choose a Partner!” for us means not only a successful completion of works but partnership at every stage of the investment.

Thank you for having confidence in us.