sieci trakcyjne

Fundamenty palowe pod słupy sieci trakcyjnej. Od 1995 roku uczestniczymy w sposób ciągły w realizacji projektów infrastrukturalnych obejmujących modernizację linii kolejowych. Z działalnością firmy Aarsleff związane jest wprowadzenie do powszechnego stosowania w Polsce typowych rozwiązań żelbetowych pali prefabrykowanych i kotew palowych do posadowienia elementów sieci trakcyjnej.

Pale żelbetowe wbijane są przy użyciu kafarów torowych lub torowo-gąsienicowych wyposażonych w młoty hydrauliczne, których częstotliwość pracy i wysokość spadu sterowana jest elektronicznie. Kafary torowe przystosowane są do wbijania pali pod istniejącą siecią trakcyjną. Dysponujemy także technologią osadzania fundamentów palowych w skale przy wykorzystaniu odpowiedniej techniki wiertniczej. W oparciu o największe na rynku doświadczenie w realizacji posadowień elementów sieci trakcyjnej oferujemy: badania podłoża gruntowego wzdłuż linii kolejowych, dobór pali kolejowych, dostawę prefabrykatów lub/i wbicie pali.

Posadowienie obiektów inżynierskich

Do posadowienia kolejowych obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, konstrukcji oporowych) stosujemy żelbetowe pale prefabrykowane wbijane. Ze względu na duże obciążenia i masywny charakter obiektów kolejowych pale prefabrykowane mogą być wbijane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących przebudowywanych i nowych obiektów kolejowych. Wykorzystanie żelbetowych pali prefabrykowanych pozwala na szybką, wiarygodną ocenę nośności wbitych pali, co znacznie przyśpiesza realizację robót palowych i budowę całego obiektu. W uzasadnionych przypadkach do posadowienia obiektów kolejowych stosujemy pale wiercone świdrem ciągłym (CFA), pale przemieszczeniowe formowane w gruncie (FDP), pale stalowe z rur, dwuteowników lub grodzic stalowych, kolumny bezprzemieszczeniowe betonowe, formowane metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM), iniekcji strumieniowej („jet-grouting”) i przemieszczeniowe betonowe. Mamy doświadczenie wykonawcze i projektowe w budowaniu obiektów mostowych w ciągu czynnych szlaków komunikacyjnych metodą podstropową (top&down) z wykorzystaniem żelbetowych wierconych lub stalowych wibrowanych, wbijanych lub wciskanych palisad stalowych jako podpory skrajne pośrednie mostów, wiaduktów i przejść podziemnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posadowienie i wzmacnianie nasypów/wykopów kolejowych.

 

Na kolei realizujemy roboty mające na celu wzmocnienie istniejących nasypów kolejowych lub podłoża pod nasypami nowobudowanymi. W przypadku głębokich wzmocnień wykorzystujemy żelbetowe pale prefabrykowane wbijane zwieńczone płytami żelbetowymi lub specjalnymi prefabrykatami zwieńczającymi, co umożliwia istotne ograniczenie zakresu robót wykonywanych na mokro. Na wzmocnieniach wykonywanych z elementów prefabrykowanych układa się bezpośrednio nasyp kolejowych, a przy większych rozstawach pali wykorzystuje się materace geosyntetyczne. W przypadku płytszych wzmocnień stosujemy również pale wiercone świdrem ciągłym (CFA), pale przemieszczeniowe formowane w gruncie (FDP), kolumny bezprzemieszczeniowe betonowe, formowane metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM), iniekcji strumieniowej („jet-grouting”) i przemieszczeniowe betonowe. Do wzmocnienia/zwiększenia stateczności skarp lub nasypów kolejowych lub zabezpieczeń osuwisk w ciągu linii kolejowych wykorzystujemy także różnego rodzaju palisady (betonowe lub stalowe) wspornikowe lub kotwione oraz kotwy trwałe, mikropale kotwiące lub/i gwoździe gruntowe.

Zabezpieczenia wykopów w sąsiedztwie linii kolejowych.

 Specyfika robót na czynnych szlakach kolejowych często wymaga wykonania tymczasowych lub trwałych zabezpieczeń głębokich wykopów zlokalizowanych w sąsiedztwie użytkowanych torów. Aarsleff oferuje szeroką gamę technologii pozwalających na szybkie i bezpieczne wykonanie zabezpieczeń w technologii wibrowanych, wciskanych lub/i wbijanych ścianek z grodzic stalowych (tzw. ścianek szczelnych) wspornikowych, kotwionych lub rozpartych, wbijanych, wibrowanych lub wierconych ścian berlińskich oraz różnego rodzaju palisad wierconych ażurowych, stycznych lub siecznych wykonywanych w technologii CFA, zbrojonych kolumn DSM lub formowanych metodą iniekcji strumieniowej (jet-grouting).

Ekrany akustyczne. Konstrukcje nośne ekranów akustycznych budowanych wzdłuż linii kolejowych posadowione są z reguły na palach. Oferujemy wykonanie fundamentów pod ekrany w postaci:

 • specjalnych pali prefabrykowanych wbijanych wyposażonych w system śrub mocujących umożliwiający szybki i łatwy montaż oraz modyfikację elementów konstrukcji górnej ekranów – rozwiązanie polecane jest wszędzie tam, gdzie liczy się czas realizacji robót i/lub możliwość łatwej, wielokrotnej wymiany,
 • montażu/demontażu elementów konstrukcji górnej ekranu;
 • specjalnych pali prefabrykowanych wbijanych z otworami okrągłymi lub prostokątnymi do osadzenia słupków stalowych ekranów – rozwiązanie polecane jest na dla ekranów przy liniach kolejowych i wszędzie tam gdzie liczy się czas realizacji robót lub pożądane jest ograniczenie do niezbędnego minimum zakresu robót wykonywanych „na mokro”;
 • pali wierconych żelbetowych;
 • pali stalowych – rozwiązanie polecane jest wszędzie tam, gdzie wymagana będzie w przyszłości zmiana lokalizacji ekranu lub możliwość pełnego (wraz z fundamentem) recyklingu konstrukcji ekranu po jego rozbiórce;
 • mikropali – rozwiązanie polecane jest wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości wykonania innych fundamentów, np. w przypadku płytko zalegających skał twardych lub występowania ograniczeń w dostępie do terenu robót (np. na stromych skarpach). Oferta obejmuje wykonanie/pogrążenie pali wraz z ewentualną dostawą prefabrykatów i przeprowadzeniem wymaganych badań jakości/nośności. Roboty palowe mogą być realizowane przy użyciu palownic/kafarów gąsienicowych, a w zbliżeniu do linii kolejowej również przy użyciu kafarów torowych.

Fundamenty konstrukcji tymczasowych.

Aarsleff oferuje wykonanie efektywnych ekonomicznie fundamentów palowych pod podpory tymczasowe zlokalizowane na słabonośnym podłożu lub w rzekach i zbiornikach wodnych. Roboty palowe/wzmocnienia podłoża na lądzie wykonujemy przy użyciu palownic/kafarów gąsienicowych. W przypadku podpór zlokalizowanych w wodzie żeglownej wykorzystujemy specjalne platformy pływające z których wbijane lub wibrowane są różnego rodzaju pale prefabrykowane (drewniane, żelbetowe, stalowe rurowe) lub grodzice stalowe stanowiące obudowy podpór lub sztucznych wysp. W trudnych warunkach lokalizacyjnych (np. w warunkach ograniczonej skrajni) wykorzystujemy również wyciskarki hydrauliczne, przy pomocy których wciskamy grodzice stalowe (np. wokół istniejących fundamentów podpór nurtowych).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania i pomiary. W ramach realizowanych robót oferujemy również różnego rodzaju badania i pomiary. Wykonujemy m.in.:

 • badania podłoża gruntowego;
 • badania nośności pali metodą statyczną lub/i dynamiczną;
 • oceny nośności pali wbijanych w oparciu o wpędy;
 • badania wstępne, przydatności i odbiorcze kotew gruntowych;
 • badania sił w kotwach gruntowych;
 • rozkłady sił w palach;
 • pomiary parcia gruntu;
 • badania jakości/ciągłości pali;
 • badania oddziaływań robót palowych na otoczenie (drgania, hałas, przemieszczenia podłoża)
 • pomiary przemieszczeń obudowy wykopów metodą inklinometryczną.

Serwis projektowy. W ramach realizowanych robót oferujemy również wsparcie zespołu doświadczonych projektantów zatrudnionych w firmowej pracowni projektowej, która w profesjonalny sposób wykonuje niezbędne analizy obliczeniowe, dokumentacje projektowe wykonawcze, technologiczne i powykonawcze.

Zakres oferowanych usług każdorazowo dostosowywany jest do rzeczywistych potrzeb Klienta. Zapraszamy do współpracy.

skontaktuj się