Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 20/21

Aarsleff Sp. z o.o. („Spółka”), wypełniając obowiązki wynikające z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800), przyjęła pisemną wersję realizowanej strategii podatkowej. Dokument został przyjęty na mocy uchwały zarządu Spółki oraz jest ogólnie dostępny dla pracowników zaangażowanych w procesy związane z rozliczeniami podatkowymi.

W świetle realizowanej strategii podatkowej Spółka stosuje szereg procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, w szczególności dotyczących:

 • sporządzania deklaracji podatkowych, w tym zasad kontroli prawidłowości ich składania do odpowiednich organów oraz dokonywania terminowych wpłat należności podatkowych,
 • wystawiania faktur sprzedaży, z opisem metod należytej weryfikacji kontrahentów,
 • dokonywania zakupów, realizowania płatności oraz rozliczania dokumentów zakupowych,
 • postępowania w zakresie inwentaryzacji magazynowej oraz zatwierdzenia jej wyników,
 • rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowych oraz terminowej wpłaty podatku,
 • rozstrzygania wszelkich wątpliwości podatkowych, w tym przede wszystkim kwestii dopuszczalności rozpoznania kosztów podatkowych oraz odliczenia podatku VAT naliczonego,
 • realizacji obowiązków związanych z koniecznością uiszczania podatku u źródła, w tym przede wszystkim weryfikacji czy są spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku u źródła,
 • realizacji obowiązków ustawowych w zakresie cen transferowych, w tym sporządzania stosownej dokumentacji oraz składania wymaganych oświadczeń,
 • realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),
 • stałego monitorowania nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz zasad implementacji nowych obowiązków ustawowych,
 • uczestnictwa w postępowaniach podatkowych, w tym zasad współpracy z organem podatkowym w przypadku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej,
 • zgłaszania naruszeń w zakresie spraw podatkowych i prawnych oraz postępowania w przypadku potwierdzenia wystąpienia naruszenia,
 • archiwizacji dokumentów, w tym przede wszystkim dokumentów istotnych z perspektywy dokonywanych rozliczeń podatkowych.

Stosowane przez Spółkę procesy oraz procedury uwzględniają specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zapewniają rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, a także minimalizują ryzyko powstania nieprawidłowości natury podatkowej. W ramach wskazanych procesów oraz procedur Spółka dodatkowo określiła zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Spółka realizuje obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności poprzez terminowe składanie właściwych deklaracji podatkowych, dokonywanie wpłaty należności podatkowych, uiszczanie wszelkich innych wymagalnych należności publicznoprawnych, prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi oraz jej archiwizowanie przez wymagany okres czasu, realizowanie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji cen transferowych oraz uiszczaniem podatku u źródła.

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka była podatnikiem z tytułu:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych.

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka była płatnikiem z tytułu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zryczałtowanego podatku pobieranego od niektórych przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

 

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

 

 1. Centrum Pali Sp. z o.o.:
  • transakcje zakupu towarów i usług
 2. Per Aarsleff A/S:
  • transakcje zakupu towarów i usług

 

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji akcyzowej.

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz.1540). Jednocześnie w Spółce wdrożona została Procedura dotycząca realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR), która jest realizowana m.in. poprzez dokonywanie okresowej, wewnętrznej weryfikacji zdarzeń występujących w Spółce, które potencjalnie mogłyby skutkować obowiązkiem przekazania informacji o schemacie podatkowym.

W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie podejmowała ani nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych.