Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 21/22

Aarsleff Sp. z o.o. („Spółka”), wypełniając obowiązki wynikające z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800), realizuje sformalizowaną wersję strategii podatkowej. Dokument strategii podatkowej został przyjęty na mocy uchwały zarządu Spółki oraz jest ogólnie dostępny dla wszystkich pracowników Spółki zaangażowanych w procesy związane z rozliczeniami podatkowymi.

W świetle realizowanej strategii podatkowej Spółka stosowała w roku podatkowym szereg procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, w szczególności dotyczących:

 1. sporządzania deklaracji podatkowych, w tym zasad kontroli prawidłowości ich składania do odpowiednich organów oraz dokonywania terminowych wpłat należności podatkowych,
 2. wystawiania faktur sprzedaży, z opisem metod należytej weryfikacji kontrahentów,
 3. dokonywania zakupów, realizowania płatności oraz rozliczania dokumentów zakupowych,
 4. postępowania w zakresie inwentaryzacji magazynowej oraz zatwierdzenia jej wyników,
 5. rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowych oraz terminowej wpłaty podatku,
 6. rozstrzygania wszelkich wątpliwości podatkowych, w tym przede wszystkim kwestii dopuszczalności rozpoznania kosztów podatkowych oraz odliczenia podatku VAT naliczonego,
 7. realizacji obowiązków związanych z koniecznością uiszczania podatku u źródła, w tym przede wszystkim weryfikacji czy są spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku u źródła,
 8. realizacji obowiązków ustawowych w zakresie cen transferowych, w tym sporządzania stosownej dokumentacji oraz składania wymaganych oświadczeń,
 9. realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),
 10. stałego monitorowania nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz zasad implementacji nowych obowiązków ustawowych,
 11. uczestnictwa w postępowaniach podatkowych, w tym zasad współpracy z organem podatkowym w przypadku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej,
 12. zgłaszania naruszeń w zakresie spraw podatkowych i prawnych oraz postępowania w przypadku potwierdzenia wystąpienia naruszenia,
 13. archiwizacji dokumentów, w tym przede wszystkim dokumentów istotnych z perspektywy dokonywanych rozliczeń podatkowych.

Stosowane przez Spółkę procesy oraz procedury uwzględniają specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zapewniają rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, a także minimalizują ryzyko powstania nieprawidłowości natury podatkowej. W ramach wskazanych procesów oraz procedur Spółka przestrzegała określonego w strategii podatkowej zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników za prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Spółka realizuje obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności poprzez terminowe składanie właściwych deklaracji podatkowych, dokonywanie wpłaty należności podatkowych, uiszczanie wszelkich innych wymagalnych należności publicznoprawnych, prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi oraz jej archiwizowanie przez wymagany okres czasu, realizowanie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji cen transferowych oraz uiszczaniem podatku u źródła.

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka była podatnikiem z tytułu:

 1. podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. podatku od towarów i usług,
 3. podatku od nieruchomości,
 4. podatku od środków transportowych.

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka była płatnikiem z tytułu:

 1. podatku dochodowego od osób fizycznych,
 2. zryczałtowanego podatku pobieranego od niektórych przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

 1. Centrum Pali Sp. z o.o.:

  • transakcje zakupu towarów i usług;
  • refaktura za transport;
 2. Aarsleff CZ s.r.o.:

  • transakcje sprzedaży towarów i usług;
  • transakcje zakupu towarów i usług.

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka wystąpiła z jednym wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie jednorazowego ujęcia kosztu bezpośredniego.

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji akcyzowej.

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schemacie podatkowym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz.1540). Jednocześnie, w Spółce wdrożona została procedura dotycząca realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR), która jest realizowana m.in. poprzez dokonywanie okresowej, wewnętrznej weryfikacji zdarzeń występujących w Spółce, które potencjalnie mogłyby skutkować obowiązkiem przekazania informacji o schemacie podatkowym.

W roku podatkowym 2021/2022 Spółka podejmowała działania restrukturyzacyjne w zakresie przeniesienia pracowników i środków trwałych do nowoutworzonej zagranicznej spółki powiązanej, co mogło mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych.