zasady etyki biznesu

Firma Aarsleff kieruje się w swojej działalności obowiązującymi przepisami prawa.

Uznaje i w pełni popiera zapisy wyrażone w Deklaracji praw człowieka (ONZ), Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w konwencjach i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy. W firmie obowiązuje Kodeks postępowania firmy Aarsleff. Określa on zasady etyki biznesu, którym podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w spółce. Zasady te są również promowane wśród naszych partnerów biznesowych. Nasze regulacje wewnętrzne zawierają szczegółowe przepisy m.in. w zakresie równego traktowania, unikania dyskryminacji oraz mobbingu i zapobiegania korupcji. W firmie powołany został Rzecznik ds. Etyki, którego zadaniem jest propagowanie zasad etyki biznesu w codziennym funkcjonowaniu firmy oraz rozpatrywanie zgłoszeń ich naruszenia i podejmowanie działań naprawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewniamy naszym pracownikom oraz innym osobom i podmiotom współpracującym z Aarsleff możliwość zgłaszania podejrzeń w zakresie łamania prawa oraz postanowień Kodeksu postępowania firmy Aarsleff i regulacji wewnętrznych, w szczególności wykroczeń w zakresie przestrzegania przepisów BHP oraz przypadków mobbingu, jak też innych form łamania zasad etyki biznesu. Nieprawidłowości można zgłaszać bez zagrożenia poniesienia konsekwencji. Gwarantujemy należyte rozpatrzenie zgłoszeń i podjęcie stosownych działań. Zgłoszenia podejrzenia naruszenia można dokonać:

  • drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: etyka@aarsleff.com.pl
  • listownie na adres poczty tradycyjnej:
    Rzecznik ds. Etyki
    Aarsleff Sp. z o.o.
    al. Wyścigowa 6
    02-681 Warszawa
Kodeks dobrych praktyk