pomiary drgań

Technologie wykonywania fundamentów palowych i zabezpieczeń wykopów wiążą się w większym lub mniejszym stopniu z wprowadzaniem do otoczenia drgań.

Analiza wpływu drgań wynikających z przyjętej technologii robót powinna być przedmiotem indywidualnej analizy prowadzonej dla każdego projektu. W przypadku gdy z analizy wynika, że drgania mogą mieć niekorzystny wpływ na otoczenie w projekcie należy przewidzieć okresowy lub ciągły monitoring drgań i obserwację stanu technicznego obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu robót. Jednak dopiero wyniki pomiarów drgań w terenie stanowią rzeczywistą weryfikację wyników analiz projektowych.

 

Wyniki pomiarów drgań prowadzonych w trakcie robót palowych pozwalają na aktywne sterowanie parametrami wykorzystywanej technologii w taki sposób, aby zminimalizować negatywne oddziaływania, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej nośności pali lub głębokości pogrążenia grodzic zabezpieczenia wykopu. Prawidłowe wykorzystanie monitoringu drgań umożliwia bezpieczne prowadzenie robót palowych w bardzo trudnych warunkach lokalizacyjnych. Firma Aarsleff prowadzi monitoring drgań na robotach w których istnieje możliwość negatywnego oddziaływania prowadzonych robót na otoczenie budowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

hCaptcha